Aanraders

Lees op deze pagina een aantal andere methoden en stimulatieprogramma’s.

Active Learning

In Active Learning zijn de ideeën, middelen en materialen van Lily Nielsen uitgewerkt. Active Learning is een product van Koninklijke Visio. Visio-medewerkers vinden Active Learning in het Methodenboek op intranet. Ook is het beschikbaar in de Opleidingsgids van Edumanager. Lees meer op visio.org/activelearning.

Ervaar het maar

Dit is een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met een (ernstige meervoudige) verstandelijke beperking. U kunt ook cursussen hierover volgen. Lees meer op de site van Ervaar het maar.

Basale stimulatie

Met basale stimulatie leer je de cliënt bekend te worden met zijn eigen lichaam. Hierdoor kan hij een relatie met de omgeving aangaan. Prikkeling van de zintuigen activeert de lichamelijke zelfwaarneming. Bij deze benaderingswijze wordt gewerkt met aanraking, beweging en trilling. Kijk voor meer informatie op de site van Platform EMG.

BiM en Liedjeskist

Visio Onderwijs Breda heeft de methodes Beleven in Muziek (BiM) en de Liedjeskist ontwikkeld. Deze worden ingezet om contact te maken met kinderen met een (ernstige) meervoudige beperking. BiM vertaalt muziek in lichaam gebonden ervaringen. BiM is ontwikkeld met een muziekbril op, de Liedjeskist met een communicatiebril. BiM werkt op het sociaal-emotionele vlak, de Liedjeskist op het sociaal-cognitieve. Beide methoden zijn opgenomen in het Methodenboek van Visio. Hierin komen alle beschikbare methoden, werkwijzen en middelen van Visio bij elkaar.

Kijk wat kan!

Ieder kind heeft recht op onderwijs. “Kijk wat kan!” helpt kinderen zich voor te bereiden op werk/dagbesteding, een woonomgeving, de samenleving en vrijetijdsbesteding. Vanuit de visie "Perspectief voor ieder kind" hebben Visio Onderwijs Haren en Visio De Heukelom leerlijnen gemaakt voor leerlingen met een ontwikkelingsniveau van 0 - 2 jaar. Hierin staan werkdoelen per leergebied en oplopend in niveau. Naast de leerlijnen is een bijlage gemaakt met een beschrijving van de methodiek “Kijk wat kan”’. Zorgonderwijsgroepen kunnen deze gebruiken als onderlegger of informatiebron.

Ik ga EMB

EMB wordt gezien als “Elke Mogelijk Benutten”. Dit is een site en Facebookgroep met inspiraties om mee te doen en om écht Elke Mogelijkheid te Benutten. Mediakanalen, foto’s, filmpjes, challenges, EMB-campagnes, meetups en nieuwtjes. Kijk voor meer informatie op ikgaemb.nl .

Multi Sensory Story Telling

Hierbij worden verhalen ontwikkeld voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen. “Multi-sensory”… multisensorisch… omdat het verhalen zijn waarbij zoveel als mogelijk alle zintuigen worden aangesproken om wat verteld wordt over te brengen. Daarbij worden zowel de inhoud, de vorm als de presentatie van het verhaal aangepast aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen en aan de persoonlijke behoefte aangepast. Kijk voor meer informatie op de site van het Kennisplein.

Sherborne

Dit is een bewegingsmethode vanuit de pedagogiek waarbij bewegingsactiviteiten worden aangeboden. Het doel: de ontwikkeling bevorderen van de totale persoonlijkheid. Bekijk het cursusaanbod op sherborne.nl.