Opbouw

Tactiel Profiel MB bestaat, net zoals de originele Tactiel Profiel, grofweg uit twee belangrijke onderdelen om naar het tactiel functioneren te kijken.

Deel 1 Items om het tactiel functioneren te observeren

Het eerste deel bevat items om het tactiel functioneren van de cliënt gericht te observeren op de volgende gebieden:
•   Tactiel-sensorisch functioneren (o.a. opmerken, tastgevoeligheid en lichaamsbewustzijn)
•   Tactiel-motorisch functioneren (tastend exploreren en tweehandigheid)
•   Tactiel-perceptueel functioneren (o.a. detailwaarneming, discrimineren, ruimtelijk waarnemen, taststrategie)
 

Deel 2 Factoren van invloed op waarnemen en functioneren

Het tweede deel omvat een overzicht van allerlei factoren die van invloed kunnen zijn op het tactiel waarnemen en functioneren. Dit overzicht kan als denkkader dienen bij de observatie van een cliënt.
 
Een aantal factoren zijn belangrijk voor de tast.

De cliëntvariabelen zijn:
  • Motoriek
  • Bewustzijn en alertheid
  • Algemene prikkelregulatie
  • Basishouding
  • Geheugen
  • Aandacht
  • Executieve functies
De stimulusvariabelen zijn:
  • Omgevingsvariabelen
  • Materiaaleigenschappen
  • Afleiders
In het totaaloverzicht Factoren van invloed zijn de factoren bovendien uitgesplitst naar subkoppen, die als richtlijn of denkkader dienen.

Deel 1 en 2 zijn aanvullend en geven samen een zo compleet mogelijk beeld van het tactiel functioneren van de cliënt. Zij kunnen echter ook onafhankelijk van elkaar worden ingezet. Voor de doelgroep cliënten waarbij Tactiel Profiel MB wordt afgenomen wordt extra aangeraden het tweede deel altijd te betrekken bij een afname om scores in een multidisciplinair overleg te interpreteren.
 

Gebruik van Tactiel Profiel MB (meervoudig beperkten)

Voorafgaand aan een afname van Tactiel Profiel MB vindt een interview plaats met een persoon die de cliënt goed kent. Dit kan belangrijke informatie opleveren over bijvoorbeeld de optimale condities voor een cliënt om een afname te doen. Daarnaast worden items besproken. Zo kan het aantal items dat voorgelegd wordt om de tastontwikkeling in kaart te brengen, aansluiten bij de doorgaans lagere concentratie van deze doelgroep.

Het vaardigheidsniveau van cliënten voor Tactiel Profiel MB ligt in de range vergelijkbaar met de normale ontwikkeling van 0-6 jaar. Deze zijn ingedeeld in drie categorieën: A=0-2 jaar, B= 2-4 jaar en C 4-6 jaar. Bij cliënten met een hoger ontwikkelingsniveau kan de originele Tactiel Profiel ingezet worden.

Om met Tactiel Profiel MB te kunnen werken is aanvullende scholing nodig. Visio verzorgt scholing op maat en stelt zodoende een maatwerkofferte op.